KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:


1/ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Marcin Kuźma. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu 785133559 lub adresem e-mail szkody@marcinkuzma.pl

2/ CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  • w celu wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (podane dane będąprzetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt a RODO);
  • w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia działań zmierzających do uzyskania roszczeń, odszkodowań i zadośćuczynień należnych Pani/Panu (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  • w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  • w celu wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi o charakterze administracyjnym (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesy (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z towarów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  • w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

3/ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zapewniające dla Administratora obsługę księgową, prawną, informatyczną, firmy windykacyjne, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, podmioty uczestniczące w procesie uzyskania odszkodowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/.

4/ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, przez okres w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane w związku z naszym uzasadnionym interesem będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, o ile sprzeciw winien być uwzględniony z uwagi na nadrzędny interes osoby, której dane dotyczą.

5/ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.

6/ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany